Obchodní podmínky 

SMLOUVA
(uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Kristýna Maková       a
se sídlem Mydlářka 1967/8,
160 00  Praha 6 – Dejvice
IČ 88790363
neplátce DPH,
osoba identifikovaná k DPH pro přeshraniční plnění
DIČ: CZ8462053050

bankovní spojení 2602372556/5500

(dále jen „Českem křížem krážem“)

Průvodce
fyzická nebo právnická osoba, využívající Portál prostřednictvím svého Účtu.

(dále jen „Průvodce“)

 

1. Preambule

 • 1.1. Smluvní strany mají v úmyslu touto smlouvou upravit vzájemné vztahy vyplývající z činností, které bude Českem křížem krážem vykonávat jako nezávislý podnikatel pro Průvodce.
 • 1.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Českem křížem krážem vykonává činnost i pro jiné subjekty. Stejně jako Průvodce využívá i jiné způsoby získávání zákazníků.
 • 1.3. Průvodce je podnikatelem vyvíjejícím činnost mimo jiné v oblasti cestovního ruchu, například formou poskytování služeb průvodce či cestovní agentury.
 • 1.4. Českem křížem krážem provozuje a spravuje portál zprostředkovávající kontakt mezi Průvodcem a zákazníkem na internetové stránce www.ceskemkrizemkrazem.cz (dále jen „Portál“).
 • 1.5. Účtem se rozumí autentický přístup Průvodce do Portálu, ze kterého jsou Průvodci dostupné informace jednoznačné identifikující Průvodce, jeho akce a další informace vyplývající ze spolupráce Českem křížem krážem a Průvodce. Každý Průvodce má jedinečný přístup ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla. Účet slouží pro komunikaci Průvodce s Českem křížem krážem.

2. Předmět smlouvy

 • 2.2. Českem křížem krážem bude pro Průvodce vykonávat tuto činnost:
  • 2.2.1.Propagovat akce Průvodce na Portálu, přičemž o systému a intenzitě propagace rozhoduje provozovatel Portálu.
  • 2.2.2.Vyhledávat zákazníky, kteří budou mít zájem o akce Průvodce a uzavírat s nimi jménem a na účet Průvodce obchody.
  • 2.2.3.Zajišťovat potřebnou komunikaci se zákazníkem vedoucí k uzavření obchodu.
  • 2.2.4.Inkasovat platby od zákazníků a předávat je Průvodci, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém průvodce požádá o zúčtování.
 • 2.3. Průvodce se zavazuje zaplatit Českem křížem krážem za jeho činnost dle této smlouvy odměnu (dále jen „provize“).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 3.1. Českem křížem krážem je povinno dodržovat veškeré povinnosti stanovené právním řádem ČR a je povinno nahradit škodu způsobenou jejich porušením.

 • 3.2. Průvodce se zavazuje, že poskytne Českem křížem krážem administrativní, marketingovou a technickou podporu, tak aby mohl prezentovat pořádané akce potenciálním zákazníkům.

 • 3.3. Českem křížem krážem se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k uzavírání obchodů specifikovaných v této smlouvě. Tuto činnost se zavazuje uskutečňovat poctivě, s vynaložením odborné péče a v dobré víře, je při tom povinen dbát zájmů Průvodce, jednat v souladu s rozumnými pokyny Průvodce a sdělovat Průvodci nutné informace, které má k dispozici.

 • 3.4. Českem křížem krážem je povinno sjednávat ceny se zákazníky podle instrukcí Průvodce, avšak cenu pro zákazníka může kdykoli ponížit o hodnotu vlastní provize.

 • 3.5. Českem křížem krážem je povinno vést evidenci uzavíraných obchodů a sledovat jejich průběh.

 • 3.6. Průvodce je na žádost Českem křížem krážem povinen potvrdit obchodní podmínky on-line , v níž potvrdí vůči třetím osobám oprávnění Českem křížem krážem uzavírat jménem Průvodce obchody v souladu s touto smlouvou.

 • 3.7. Průvodce se tímto zavazuje, v případě inzerování akce mimo Českemkřížemkrážem.cz (průvodcům web, sociální sítě,...), nabízet akci za stejnou cenu, jakou stanovil na webu ČeskemKřížemKrážem.cz. 
 • 3.8. Průvodce obstará a sdělí Českem křížem krážem veškeré informace nezbytné k plnění jeho povinností. Taktéž Průvodce předá Českem křížem krážem veškeré podklady a věci potřebné pro plnění povinností z této smlouvy.
 • 3.9. Plnění z této smlouvy ze strany Českem křížem krážem se považuje za splněné obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy mezi Průvodcem a zákazníkem bez ohledu na to, zda k uzavření smlouvy dojde.

4. Ostatní ujednání

 • 4.1. Průvodce tímto zmocňuje Českem křížem krážem k vystavování nedaňových dokladů (v případě, že průvodce není plátcem DPH) jménem a na účet Průvodce ke každému uskutečněnému obchodu. Průvodce je povinen sdělit Českem křížem krážem případnou změnu tohoto údaje.

 • 4.2. Průvodce tímto zmocňuje Českem křížem krážem k inkasu plateb zákazníků, které jsou prováděny ve prospěch Průvodce.

 • 4.3. Mezi smluvními stranami lze uzavřít samostatnou dohodu o částečné nebo úplné úhradě nákladů spojených s pořádáním akce Českem křížem krážem. V tomto případě bude částka převáděná na Průvodce ponížena o částku odpovídající výši nákladů (u dodavatelů, kteří jsou plátci DPH ve výši bez DPH) uhrazených Českem křížem krážem za Průvodce.

5. Provize

 • 5.1. Výše provize bez daně z přidané hodnoty činí do 31.12.2023 15 % (slovy: patnáct procent) a od 1.1.2024 20 % (slovy: dvacet procent) z částek uhrazených zákazníky za účast na akci. V případě, že je Průvodce plátcem DPH, počítá se provize z celkové ceny s DPH. Českem křížem krážem není plátcem DPH a k provizi tedy nebude přičtena DPH dle aktuální zákonné sazby.

  --> Více o způsobech spolupráce a příklady s vysvětlením na našem blogu.
 • 5.2. Provize Českem křížem krážem zahrnuje i náklady spojené s jeho činností dle této smlouvy.
 • 5.3. Nárok na provizi Českem křížem krážem vzniká zaplacením ceny za akce zákazníkem.
 • 5.4. Splatnost provize je:
  • 5.4.1.V případě, že cena za akci bude uhrazena zákazníkem Českem křížem krážem na základě zmocnění dle čl. 4.2. této smlouvy, provize se započítá na částku, kterou má Českem křížem krážem převádět na Průvodce podle čl. 2.2.4. této smlouvy.
  • 5.4.2. V případě, že zákazník přihlášený přes Českem křížem krážem uhradí cenu za akci přímo Průvodci je provize splatná do 14 dnů od přijetí platby Průvodcem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uskutečnění akce, jenž byl platbou uhrazen.

6. Platnost a ukončení smlouvy

 • 6.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 • 6.2. Českem křížem krážem se zavazuje vykonávat svou činnost na území České republiky.
 • 6.3. Ukončení smlouvy je možné dohodou stran nebo výpovědí.
 • 6.4. Vypovědět tuto smlouvu je oprávněna kterákoli za stran i bez udání důvodu.
  Výpověď je možné učinit e-mailem na adresu info@ceskemkrizemkrazem.cz nebo formou komunikace pro strany obvyklou.
 • 6.5. V případě výpovědi je Českem křížem krážem oprávněno požadovat po Průvodci, aby uhradil Českem křížem krážem náklady spočívající v hotových výdajích vynaložených za účelem plnění této smlouvy, zejména náklady na marketing v důsledku výpovědi nekonaných akcí nebo uhrazené náklady v případě, že byla uzavřena smlouva o úhradě nákladů Českem křížem krážem.
 • 6.6. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o ní druhá strana dověděla nebo mohla dovědět.
 • 6.7. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

 • 7.1. Pro případ mezinárodního prvku si smluvní strany volí jako rozhodné právo právní řád České republiky.

 • 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vyjádření souhlasu Průvodce s návrhem této smlouvy Českem křížem krážem prostřednictvím Účtu Průvodce v Portálu.

 • 7.3. Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětné záležitosti této Smlouvy a v souvislosti s touto záležitostí nahrazuje veškerá dřívější, ať písemná či ústní, ujednání a dohody Smluvních stran.

 • 7.4. Smlouva se považuje za uzavřenou elektronicky v písemné formě.

 • 7.5. Součástí této smlouvy jsou také naše Pravidla ochrany osobních údajů a Podmínky užívání.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.11.2022

Odebírejte náš newsletter

Posíláme tipy na nové akce i zajímavé a přínosné články. Informujeme o dění a vývoji projektu Českem křížem krážem.